Adatkezelési tájékoztató

ADATKEZELéSI? TáJéKOZTATó?AZ éRINTETT TERMéSZETES SZEMéLY JOGAIRóL??SZEMéLYES ADATAI KEZELéSE VONATKOZáSáBAN

 

ADATKEZELéSI KIK?TéS?TERMéSZETES SZEMéLLYEL K?T?TT SZERZ?DéSHEZ

 

 • Az adatkezel? tájékoztatja szerz?d? felet (a továbbiakban: érintett), hogy a szerz?désben megadott személyes adatait? szerz?dés teljesítése jogcímén kezeli.
 • A személyes adatok címzettjei: a Társaság ügyfélkiszolgálással kapcsolatos feladatokat ellátó munkavállalói és partnerei, k?nyvelési, adózási feladatokat ellátó munkavállalói, és adatfeldolgozói.
 • A személyes adatok tárolásának? id?tartama: a szerz?dés megsz?nését k?vet? 5 év.
 • A személyes adatok adatfeldolgozásra? átadásra kerülnek adózás, k?nyvelés céljából a társaság által megbizott k?nyvel? irodának, postázás szállítás céljából a Magyar Postának, illetve a megbizott futárszolgálatnak, vagyonvédelem céljából a társaság vagyonvédelmi megbízottjának.
 • Az érintett természetes személy? jogairól, az adatfeldolgozók személyér?l információk a Társaság honlapján (a láblécben) elérhet? Adatkezelési tájékoztatóban olvashatók.

 

TARTALOMJEGYZéK

 • BEVEZETéS
 • I. FEJEZET – AZ ADATKEZEL? MEGNEVEZéSE
 • II. FEJEZET – ADATFELDOLGOZóK MEGNEVEZéSE
  • Társaságunk IT szolgáltatója
  • Postai szolgáltatások, kézbesítés, csomagküldés
 • III. FEJEZET – AZ ADATKEZELéS JOGSZER?SéGéNEK BIZTOSíTáSA
  • Adatkezelés az érintett hozzájárulása alapján
  • Jogi k?telezettség teljesítésén alapuló adatkezelés
  • Az érintett jogainak el?segítése
 • IV. FEJEZET – LáTOGATóI ADATKEZELéS A TáRSASáG HONLAPJáN –? TáJéKOZTATáS SüTIK (COOKIE) ALKALMAZáSáRóL
 • V. FEJEZET – TáJéKOZTATáS AZ éRINTETT SZEMéLY JOGAIRóL

 

BEVEZETéS

A természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében t?rtén? védelmér?l és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezésér?l szóló? AZ EURóPAI PARLAMENT éS A TANáCS (EU) 2016/679 RENDELETE? (a továbbiakban: Rendelet) el?írja, hogy az? Adatkezel? megfelel? intézkedéseket hoz annak érdekében, hogy az érintett részére a személyes adatok kezelésére vonatkozó,? minden egyes tájékoztatást t?m?r, átlátható, érthet? és k?nnyen hozzáférhet? formában, világosan és k?zérthet?en megfogalmazva nyújtsa, továbbá hogy az Adatkezel? el?segíti az érintett jogainak a gyakorlását.?

?

Az érintett el?zetes tájékoztatási k?telezettségét az információs ?nrendelkezési jogról és az információszabadságról 2011. évi CXII. t?rvény is el?írja.

?

Az alábbiakban olvasható tájékoztatással e jogszabályi k?telezettségünknek teszünk eleget.

?

A tájékoztatást k?zzé kell tenni a társaság honlapján, vagy az érintett személy részére kérésére meg kell küldeni.

 

 

I. FEJEZET

AZ ADATKEZEL? MEGNEVEZéSE

E tájékoztatás kiadója, egyben az Adatkezel?:

Cégnév: ?????????????????????????????? Weboptim Rendszerház Kft

Telephely: ?????????????????????????? 1141 Tihamér u. 26.

Cégjegyzékszám: ?????????????? 01 09 927072.

Adószám: ??????????????????????????? 14942437242

E-mail cím:?????????????????????????? info@www.cheapmanagedvps.com

?(a továbbiakban: Társaság)

 

 

?II.?FEJEZET

ADATFELDOLGOZóK MEGNEVEZéSE

?

Adatfeldolgozó: az a természetes vagy jogi személy, k?zhatalmi szerv, ügyn?kség vagy bármely egyéb szerv, amely az adatkezel? nevében személyes adatokat kezel; (Rendelet? 4. cikk 8.)

?Az adatfeldolgozó igénybevételéhez nem kell az érintett el?zetes beleegyezése, de szükséges a tájékoztatása. Ennek megfelel?en a k?vetkez? tájékoztatást adjuk:

?

1. Társaságunk IT szolgáltatója

Társaságunk a honlapja fenntartásához és kezeléséhez adatfeldolgozót vesz igénybe, aki az IT szolgáltatásokat (tárhelyszolgáltatás) ?biztosítja, és ennek keretében – a vele fennálló szerz?désünk tartamáig – kezeli a honlapon megadott személyes adatokat, az általa végzett m?velet a személyes adatok tárolása a szerveren.

Ezen adatfeldolgozó megnevezése a k?vetkez?:

Cégnév:? Websas Kft

Cég Adatok: http://www.ceginformacio.hu/cr9311169286

?

 

III. FEJEZET

AZ ADATKEZELéS JOGSZER?SéGéNEK BIZTOSíTáSA

?

1. Adatkezelés az érintett hozzájárulása alapján

?(1)? Amennyiben a Társaság? hozzájáruláson alapuló adatkezelést kíván végezni, az érintett hozzájárulását személyes adatai kezeléséhez az adatkezelési szabályzatban meghatározott adatkér? lap szerinti tartalommal és tájékoztatással kell kérni.

 

(2) Hozzájárulásnak min?sül az is, ha az érintett a Társaság internetes honlapjának? megtekintése során bejel?l egy erre vonatkozó négyzetet, az információs társadalommal ?sszefügg? szolgáltatások igénybevétele során erre vonatkozó technikai beállításokat hajt végre, valamint bármely egyéb olyan nyilatkozat vagy cselekedet is, amely az adott ?sszefüggésben az érintett hozzájárulását személyes adatainak tervezett kezeléséhez egyértelm?en jelzi. A hallgatás, az el?re bejel?lt négyzet vagy a nem cselekvés ezért nem min?sül hozzájárulásnak.

 

(3) A hozzájárulás az ugyanazon cél vagy célok érdekében végzett ?sszes adatkezelési tevékenységre kiterjed. Ha az adatkezelés egyszerre t?bb célt is szolgál, akkor a hozzájárulást az ?sszes adatkezelési célra vonatkozóan meg kell adni.

 

(4) Ha az érintett hozzájárulását olyan írásbeli nyilatkozat keretében adja meg, amely más ügyekre is vonatkozik – pl, értékesítési, szolgáltatási szerz?dés megk?tése? – a hozzájárulás iránti kérelmet ezekt?l a más ügyekt?l egyértelm?en megkül?nb?ztethet? módon kell el?adni, érthet? és k?nnyen hozzáférhet? formában, világos és egyszer? nyelvezettel. Az érintett hozzájárulását tartalmazó ilyen nyilatkozat bármely olyan része, amely sérti a Rendeletet, k?telez? er?vel nem bír.

 

(5) A Társaság nem k?theti szerz?dés megk?tését, teljesítését olyan személyes adatok kezeléséhez való hozzájárulás megadásához, amelyek nem szükségesek a szerz?dés teljesítéséhez.

 

(6) A hozzájárulás visszavonását ugyanolyan egyszer? módon kell lehet?vé tenni, mint annak megadását.

 

(7) Ha a személyes adat felvételére az érintett hozzájárulásával került sor, az adatkezel? a felvett adatokat t?rvény eltér? rendelkezésének hiányában a rá vonatkozó jogi k?telezettség teljesítése céljából további kül?n hozzájárulás nélkül, valamint az érintett hozzájárulásának visszavonását k?vet?en is kezelheti.

 

2. Jogi k?telezettség teljesítésén alapuló adatkezelés

(1) A jogi k?telezettségen alapuló adatkezelés esetén a kezelhet? adatok k?rére, az adatkezelés céljára, az adatok tárolásának id?tartamára, a címzettekre az alapul szolgáló jogszabály rendelkezései irányadók.

 

(2) A jogi k?telezettség teljesítése jogcímén alapuló adatkezelés az érintett hozzájárulásától független, mivel az adatkezelést jogszabály határozza meg. Az érintettel az adatkezelés megkezdése el?tt ezesetben k?z?lni kell, hogy az adatkezelés k?telez?, továbbá az érintettet az adatkezelés megkezdése el?tt egyértelm?en és részletesen tájékoztatni kell az adatai kezelésével kapcsolatos minden tényr?l, így kül?n?sen az adatkezelés céljáról és jogalapjáról, az adatkezelésre és az adatfeldolgozásra jogosult személyér?l, az adatkezelés id?tartamáról, arról, ha az érintett személyes adatait az adatkezel? a rá vonatkozó jogi k?telezettség alapján kezeli, illetve arról, hogy kik ismerhetik meg az adatokat. A tájékoztatásnak ki kell terjednie az érintett adatkezeléssel kapcsolatos jogaira és jogorvoslati lehet?ségeire is. K?telez? adatkezelés esetén a tájékoztatás megt?rténhet az el?bbi információkat tartalmazó jogszabályi rendelkezésekre való utalás nyilvánosságra hozatalával is.

 

3. Az érintett jogainak el?segítése

A Társaság valamennyi adatkezelése során k?teles biztosítani az érintett? jogainak gyakorlását.

?

 

IV. FEJEZET

LáTOGATóI ADATKEZELéS A TáRSASáG HONLAPJáN? –? TáJéKOZTATáS SüTIK (COOKIE) ALKALMAZáSáRóL

 

1.?A honlapra látogatót a honlapon tájékoztatni kell a sütik alkalmazásáról, és ehhez – a technikailag elengedhetetlenül szükséges munkamenet (session) sütik kivételével – a hozzájárulását kell kérni.

 

?2.?általános tájékoztatás a sütikr?l

2.1. A süti (angolul cookie) egy olyan adat, amit a meglátogatott weboldal küld a látogató b?ngész?jének (változónév-érték formában), hogy az eltárolja és kés?bb ugyanaz a weboldal be is tudja t?lteni a tartalmát. A sütinek lehet érvényessége, érvényes lehet a b?ngész? bezárásáig, de korlátlan ideig is.? A kés?bbiekben minden HTTP(S) kérésnél ezeket az adatokat is elküldi a b?ngész? a szervernek. Ezáltal a felhasználó gépén lév? adatokat módosítja.

 

2.2.? A süti? lényege, hogy az weboldalszolgáltatások természeténél fogva szükség van arra, hogy egy felhasználót megjel?lj?n (pl. hogy belépett az oldalra) és annak megfelel?en tudja a k?vetkez?kben kezelni. A veszélye abban rejlik, hogy err?l a felhasználónak nem minden esetben van tudomása és alkalmas lehet arra, hogy felhasználót k?vesse a weboldal üzemeltet?je vagy? más szolgáltató, akinek a tartalma be van építve az oldalban (pl. Facebook, Google Analytics), ezáltal profil j?n létre róla, ebben az esetben pedig a süti tartalma személyes adatnak tekinthet?.

 

2.3.? A sütik fajtái:

2.3.1. Technikailag elengedhetetlenül szükséges munkamenet (session) sütik: amelyek nélkül az oldal egyszer?en nem m?k?dne funkcionálisan, ezek a felhasználó azonosításához, pl. annak kezeléséhez szükséges, hogy belépett-e, mit tett a kosárba, stb. Ez jellemz?en egy session-id letárolása, a t?bbi adat a szerveren kerül tárolásra, ami így biztonságosabb. Van biztonsági vonatkozása, ha a session süti értéke nem jól van generálva, akkor session-hijacking támadás veszélye fennáll, ezért feltétlenül szükséges, hogy megfelel?en legyenek ezek az értékek generálva. Más terminológiák session cookie-nak hívnak minden sütit, amik? a b?ngész?b?l való kilépéskor t?rl?dnek (egy session egy b?ngész?használat az elindítástól a kilépésig).

2.3.2. Használatot el?segít? sütik: így azokat a sütiket szoktál nevezni, amelyek megjegyzik a felhasználó választásait, például milyen formában szeretné a felhasználó az oldalt látni. Ezek a fajta sütik lényegében a sütiben tárolt beállítási adatokat jelentik.

2.3.3. Teljesítményt biztosító sütik: bár nem sok k?zük van a “teljesítmény”-hez, általában így nevezik azokat a sütiket, amelyek információkat gy?jtenek a felhasználónak? a meglátogatott weboldalon belüli viselkedésér?l, elt?lt?tt idejér?l, kattintásairól. Ezek jellemz?en harmadik fél alkalmazásai (pl. Google Analytics, AdWords, ?vagy Yandex.ru sütik). Ezek a látogatóról profilalkotás készítésére alkalmasak.

A Google Analytics sütikr?l itt tájékozódhat:

https://developers.google.com/analytics/devguides/collection/analyticsjs/cookie-usage

A Google AdWords sütikr?l itt tájékozódhat:

https://support.google.com/adwords/answer/2407785?hl=hu

 

2.4. A sütik használatának elfogadása, engedélyezése nem k?telez?.? Visszaállíthatja b?ngész?je beállításait, hogy az utasítsa el az ?sszes cookie-t, vagy hogy jelezze, ha a rendszer éppen egy cookie-t küld.? A legt?bb b?ngész? ugyan alapértelmezettként automatikusan elfogadja a sütiket, de ezek általában megváltoztathatóak annak érdekében, hogy megakadályozható legyen az automatikus elfogadás és minden alkalommal felajánlja a választás lehet?ségét.

A legnépszer?bb b?ngész?k süti beállításairól az alábbi linkeken tájékozódhat

Mindezek mellett azonban felhívjuk a figyelmet arra, hogy? el?fordulhat, hogy bizonyos webhelyfunkciók vagy -szolgáltatások nem fognak megfelel?en m?k?dni cookie-k nélkül.

?

3. Tájékoztatás a Társaság honlapján alkalmazott sütikr?l, illetve a látogatás során létrej?v? adatokról

 

3.1. A látogatás során kezelt adatk?r:? Társaságunk honlapja a weboldal használata során a látogatóról,? illetve az? általa b?ngészésre használt eszk?zr?l az alábbi adatokat r?gzítheti és kezelheti:

 • az látogató által használt IP cím,
 • a b?ngész? típusa,
 • a b?ngészésre használt eszk?z operációs rendszerének jellemz?i (beállított nyelv),
 • látogatás id?pontja,
 • a meglátogatott (al)oldal, funkció vagy szolgáltatás,
 • kattintás.

 

Ezeket az adatokat maximum 365 napig ?rizzük meg és els?sorban biztonsági incidensek vizsgálatához használhatjuk.

 

3.2. A honlapon alkalmazott sütik

 

3.2.1. Technikailag elengedhetetlenül szükséges munkamenet (session) sütik

Az adatkezelés célja: a honlap megfelel? m?k?désének biztosítása. Ezek a sütik ahhoz szükségesek, hogy a látogatók b?ngészhessék a weboldalt, z?kken?mentesen és teljes k?r?en használhassák annak funkcióit, a weboldalon keresztül elérhet? szolgáltatásokat, így – t?bbek k?z?tt- kül?n?sen a látogató által az adott oldalakon végzett m?veletek megjegyzését vagy a bejelentkezett felhasználó azonosítását egy látogatás során. Ezen sütik adatkezelésének id?tartama kizárólag a látogató aktuális látogatására vonatkozik, a munkamenet végeztével, illetve a b?ngész? bezárásával a sütik e fajtája automatikusan t?rl?dik a számítógépér?l.

 

Ezen adatkezelés jogalapja az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalmi szolgáltatások egyes kérdéseir?l szóló 2001. CVIII. t?rvény (Elkertv.) 13/A. § (3) bekezdése, amely szerint a szolgáltató? a szolgáltatás nyújtása céljából kezelheti azon személyes adatokat, amelyek a szolgáltatás nyújtásához technikailag elengedhetetlenül szükségesek. A szolgáltatónak az egyéb feltételek azonossága esetén úgy kell megválasztania és minden esetben oly módon kell üzemeltetnie az információs társadalommal ?sszefügg? szolgáltatás nyújtása során alkalmazott eszk?z?ket, hogy személyes adatok kezelésére csak akkor kerülj?n sor, ha ez a szolgáltatás nyújtásához és az e t?rvényben meghatározott egyéb célok teljesüléséhez feltétlenül szükséges, azonban ebben az esetben is csak a szükséges mértékben és ideig.

 

3.2.1. Használatot el?segít? sütik:

Ezek megjegyzik a felhasználó választásait, például milyen formában szeretné a felhasználó az oldalt látni. Ezek a fajta sütik lényegében a sütiben tárolt beállítási adatokat jelentik.

Az adatkezelés jogalapja a látogató hozzájárulása.

Az adatkezelés célja: A szolgáltatás hatékonyságának n?velése,?? felhasználói élmény n?velése, a honlap használatának kényelmesebbé tétele.

Ez az adat inkább a felhasználó gépén van, a weboldal csak hozzáfér és felismer(het)i? általa a látogatót.?

 

3.2.2.? Teljesítményt biztosító sütik:

Információkat gy?jtenek a felhasználónak? a meglátogatott weboldalon belüli viselkedésér?l, elt?lt?tt idejér?l, kattintásairól. Ezek jellemz?en harmadik fél alkalmazásai (pl. Google Analytics, AdWords).

Az adatkezelés jogalapja: az érintett hozzájárulása.

Az adatkezelés célja: a honlap elemzése, reklámajánlatok küldése.

 

 

V. FEJEZET

TáJéKOZTATáS AZ éRINTETT SZEMéLY JOGAIRóL

 

?I.?Az érintett jogai r?viden ?sszefoglalva:

 • átlátható tájékoztatás, kommunikáció és az érintett joggyakorlásának el?segítése
 • El?zetes tájékozódáshoz való jog – ha a személyes adatokat az érintett?l gy?jtik
 • Az érintett tájékoztatása és a rendelkezésére bocsátandó információk, ha a személyes adatokat az adatkezel? nem t?le szerezte meg
 • Az érintett hozzáférési joga
 • A helyesbítéshez való jog
 • A t?rléshez való jog (?az elfeledtetéshez való jog”)
 • Az adatkezelés korlátozásához való jog
 • A személyes adatok helyesbítéséhez vagy t?rléséhez, illetve az adatkezelés korlátozásához kapcsolódó értesítési k?telezettség
 • Az adathordozhatósághoz való jog
 • A tiltakozáshoz való jog
 • Automatizált d?ntéshozatal egyedi ügyekben, beleértve a profilalkotást
 • Korlátozások
 • Az érintett tájékoztatása az adatvédelmi incidensr?l
 • A felügyeleti hatóságnál t?rtén? panasztételhez való jog (hatósági jogorvoslathoz való jog)
 • A felügyeleti hatósággal szembeni hatékony bírósági jogorvoslathoz való jog
 • Az adatkezel?vel vagy az adatfeldolgozóval szembeni hatékony bírósági jogorvoslathoz való jog

 

II. Az érintett jogai részletesen:

 

1. átlátható tájékoztatás, kommunikáció és az érintett joggyakorlásának el?segítése

 

1.1. Az adatkezel?nek az érintett részére a személyes adatok kezelésére vonatkozó? valamennyi információt és minden egyes tájékoztatást t?m?r, átlátható, érthet? és k?nnyen hozzáférhet? formában, világosan és k?zérthet?en megfogalmazva kell nyújtania, kül?n?sen a gyermekeknek címzett bármely információ esetében. Az információkat írásban vagy más módon – ideértve adott esetben az elektronikus utat is – kell megadni. Az érintett kérésére szóbeli tájékoztatás is adható, feltéve, hogy más módon igazolták az érintett személyazonosságát.

1.2. Az adatkezel?nek el? kell? segítenie az érintett jogainak a gyakorlását.

 

1.3. Az adatkezel? indokolatlan késedelem nélkül, de mindenféleképpen a kérelem beérkezését?l számított egy hónapon belül tájékoztatja az érintettet a jogai gyakorlására irányuló kérelme nyomán hozott intézkedésekr?l. E határid? a Rendeletben írt feltételekkel további két hónappal meghosszabbítható. amelyr?l az érintettet tájékoztatni kell.

 

1.4. Ha az adatkezel? nem tesz intézkedéseket az érintett kérelme nyomán, késedelem nélkül, de legkés?bb a kérelem beérkezését?l számított egy hónapon belül tájékoztatja az érintettet az intézkedés elmaradásának okairól, valamint arról, hogy az érintett panaszt nyújthat be valamely felügyeleti hatóságnál, és élhet bírósági jogorvoslati jogával.

 

1.5. Az adatkezel? az információkat és az érintett jogairól szóló tájékoztatást? és intézkedést díjmentesen biztosítja, azonban a Rendeletben írt esetekben díj számítható fel.

 

A részletes szabályok a Rendelet 12 cikke alatt találhatók.

 

2. El?zetes tájékozódáshoz való jog – ha a személyes adatokat az érintett?l gy?jtik

 

2.1. Az érintett jogosult arra, hogy az adatkezeléssel ?sszefügg? tényekr?l és információkról az adatkezelés megkezdését megel?z?en tájékoztatást kapjon. ?Ennek keretében az érintettet tájékoztatni kell:

 • a) az adatkezel? és képvisel?je kilétér?l és elérhet?ségeir?l,
 • b) az adatvédelmi tisztvisel? elérhet?ségeir?l (ha van ilyen),
 • c) a személyes adatok tervezett kezelésének céljáról, valamint az adatkezelés jogalapjáról,
 • d) jogos érdek érvényesítésén alapuló adatkezelés esetén, az adatkezel? vagy harmadik fél jogos érdekeir?l,
 • e) a személyes adatok címzettjeir?l – akikkel a személyes adatot k?zlik – , illetve a címzettek kategóriáiról, ha van ilyen;
 • e) adott esetben annak tényér?l, hogy az adatkezel? harmadik országba vagy nemzetk?zi szervezet részére kívánja továbbítani a személyes adatokat.

 

2.2. A tisztességes és átlátható adatkezelés biztosítsa érdekében az adatkezel?nek az érintettet a k?vetkez? kiegészít? információkról kell tájékoztatnia:

 • a) a személyes adatok tárolásának id?tartamáról, vagy ha ez nem lehetséges, ezen id?tartam meghatározásának szempontjairól;
 • b) az érintett azon jogáról, hogy kérelmezheti az adatkezel?t?l a rá vonatkozó személyes adatokhoz való hozzáférést, azok helyesbítését, t?rlését vagy kezelésének korlátozását, és tiltakozhat az ilyen személyes adatok kezelése ellen, valamint az érintett adathordozhatósághoz való jogáról;
 • c) az érintett hozzájárulásán alapuló adatkezelés esetén arról, hogy a hozzájárulás bármely id?pontban t?rtén? visszavonásához való jog, amely nem érinti a visszavonás el?tt a hozzájárulás alapján végrehajtott adatkezelés jogszer?ségét;
 • d) a felügyeleti hatósághoz címzett panasz benyújtásának jogáról;
 • e) arról, hogy a személyes adat szolgáltatása jogszabályon vagy szerz?déses k?telezettségen alapul vagy szerz?dés k?tésének el?feltétele-e, valamint hogy az érintett k?teles-e a személyes adatokat megadni, továbbá hogy milyen lehetséges k?vetkezményeikkel járhat az adatszolgáltatás elmaradása;
 • f) az automatizált d?ntéshozatal tényér?l, ideértve a profilalkotást is, valamint legalább ezekben az esetekben az alkalmazott logikáról, és arra vonatkozóan érthet? információkról, hogy az ilyen adatkezelés milyen jelent?séggel, és az érintettre nézve milyen várható k?vetkezményekkel bír.

 

2.3. Ha az adatkezel? a személyes adatokon a gy?jtésük céljától eltér? célból további adatkezelést kíván végezni, a további adatkezelést megel?z?en tájékoztatnia kell az érintettet err?l az eltér? célról és minden releváns kiegészít? információról.

Az el?zetes tájékozódáshoz való jog részletes szabályait a Rendelet 13. cikke tartalmazza.

 

3. Az érintett tájékoztatása és a rendelkezésére bocsátandó információk, ha a személyes adatokat az adatkezel? nem t?le szerezte meg

 

3.1. Ha az adatkezel? a személyes adatokat nem az érintett?l szerezte meg, az érintettet? az adatkezel?nek? a személyes adatok megszerzését?l számított? legkés?bb egy hónapon belül; ha a személyes adatokat az érintettel való kapcsolattartás céljára használják, legalább az érintettel való els? kapcsolatfelvétel alkalmával; vagy ha várhatóan más címzettel is k?zlik az adatokat, legkés?bb a személyes adatok els? alkalommal való k?zlésekor tájékoztatnia kell az el?bbi 2. pontban írt tényekr?l és információkról, továbbá az érintett személyes adatok kategóriáiról, valamint? a személyes adatok forrásáról? és adott esetben arról, hogy az adatok nyilvánosan hozzáférhet? forrásokból származnak-e.

 

3.2. A további szabályokra az el?bbi 2. pontban (El?zetes tájékozódáshoz való jog)? írtak irányadók.

E tájékoztatás részletes szabályait a Rendelet 14. cikke tartalmazza.

?

4. Az érintett hozzáférési joga

 

4.1. Az érintett jogosult arra, hogy az adatkezel?t?l visszajelzést kapjon arra vonatkozóan, hogy személyes adatainak kezelése folyamatban van-e, és ha ilyen adatkezelés folyamatban van, jogosult arra, hogy a személyes adatokhoz és az el?bbi 2-3. pontban írt kapcsolódó információkhoz hozzáférést kapjon. (Rendelet 15. cikk).

 

4.2. Ha személyes adatoknak harmadik országba vagy nemzetk?zi szervezet részére t?rtén? továbbítására kerül sor, az érintett jogosult arra, hogy tájékoztatást kapjon a továbbításra vonatkozóan a Rendelet 46. cikk szerinti megfelel? garanciákról.

 

4.3. Az adatkezel?nek? az adatkezelés tárgyát képez? személyes adatok másolatát az érintett rendelkezésére kell? bocsátania. Az érintett által kért további másolatokért az adatkezel? az adminisztratív k?ltségeken alapuló, észszer? mérték? díjat számíthat fel.

Az érintett hozzáférési jogára vonatkozó részletes szabályokat a Rendelt 15. cikke tartalmazza.

 

5. A helyesbítéshez való jog

 

5.1. Az érintett jogosult arra, hogy kérésére az Adatkezel? indokolatlan késedelem nélkül helyesbítse a rá vonatkozó pontatlan személyes adatokat.

 

5.2. Figyelembe véve az adatkezelés célját, az érintett jogosult arra, hogy kérje a hiányos személyes adatok – egyebek mellett kiegészít? nyilatkozat útján t?rtén? – kiegészítését is.

Ezen szabályokat? a Rendelet 16. cikke tartalmazza.

?

6. A t?rléshez való jog (?az elfeledtetéshez való jog”)

 

6.1. Az érintett jogosult arra, hogy kérésére az adatkezel? indokolatlan késedelem nélkül t?r?lje a rá vonatkozó személyes adatokat,? az adatkezel? pedig k?teles arra, hogy az érintettre vonatkozó személyes adatokat indokolatlan késedelem nélkül t?r?lje? ha

 • a) a személyes adatokra már nincs szükség abból a célból, amelyb?l azokat gy?jt?tték vagy más módon kezelték;
 • b) az érintett visszavonja az adatkezelés alapját képez? hozzájárulását, és az adatkezelésnek nincs más jogalapja;
 • c) az érintett tiltakozik az adatkezelése ellen, és nincs els?bbséget élvez? jogszer? ok az adatkezelésre,
 • d) a személyes adatokat jogellenesen kezelték;
 • e) a személyes adatokat az adatkezel?re alkalmazandó uniós vagy tagállami jogban el?írt jogi k?telezettség teljesítéséhez t?r?lni kell;
 • f) a személyes adatok gy?jtésére k?zvetlenül gyermeknek kínált, információs társadalommal ?sszefügg? szolgáltatások kínálásával kapcsolatosan került sor.

 

6.2. A t?rléshez való jog nem érvényesíthet?, ha az adatkezelés szükséges

 • a) a véleménynyilvánítás szabadságához és a tájékozódáshoz való jog gyakorlása céljából;
 • b) az adatkezel?re alkalmazandó uniós vagy tagállami jog szerinti k?telezettség teljesítése, illetve k?zérdekb?l vagy az adatkezel?re ruházott k?zhatalmi jogosítvány gyakorlása keretében végzett feladat végrehajtása céljából;
 • c) a népegészségügy területét érint? k?zérdek alapján;
 • d) a k?zérdek? archiválás céljából, tudományos és t?rténelmi kutatási célból vagy statisztikai célból, amennyiben a t?rléshez való jog valószín?síthet?en lehetetlenné tenné vagy komolyan veszélyeztetné ezt az adatkezelést; vagy
 • e) jogi igények el?terjesztéséhez, érvényesítéséhez, illetve védelméhez.

A t?rléshez való jogra vonatkozó részletes szabályokat a Rendelet 17. cikke tartalmazza.

 

7. Az adatkezelés korlátozásához való jog

 

7.1. Az adatkezelés korlátozása esetén az ilyen személyes adatokat a tárolás kivételével csak az érintett hozzájárulásával, vagy jogi igények el?terjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez, vagy más természetes vagy jogi személy jogainak védelme érdekében, vagy az Unió, illetve valamely tagállam fontos k?zérdekéb?l lehet kezelni.

 

7.2. Az érintett jogosult arra, hogy kérésére az Adatkezel? korlátozza az adatkezelést ha ha az alábbiak valamelyike teljesül:

 • a) az érintett vitatja a személyes adatok pontosságát, ez esetben a korlátozás arra az id?tartamra vonatkozik, amely lehet?vé teszi, hogy az Adatkezel? ellen?rizze a személyes adatok pontosságát;
 • b) az adatkezelés jogellenes, és az érintett ellenzi az adatok t?rlését, és ehelyett kéri azok felhasználásának korlátozását;
 • c) az Adatkezel?nek már nincs szüksége a személyes adatokra adatkezelés céljából, de az érintett igényli azokat jogi igények el?terjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez; vagy
 • d) az érintett tiltakozott az adatkezelés ellen; ez esetben a korlátozás arra az id?tartamra vonatkozik, amíg megállapításra nem kerül, hogy az adatkezel? jogos indokai els?bbséget élveznek-e az érintett jogos indokaival szemben.

 

7.3. Az adatkezelés korlátozásának feloldásáról az érintettet el?zetesen tájékoztatni kell.

A vonatkozó szabályokat a Rendelet 18. cikke tartalmazza.

?

8. A személyes adatok helyesbítéséhez vagy t?rléséhez, illetve az adatkezelés korlátozásához kapcsolódó értesítési k?telezettség

 

Az adatkezel? minden olyan címzettet tájékoztat valamennyi helyesbítésr?l, t?rlésr?l vagy adatkezelés-korlátozásról, akivel, illetve amellyel a személyes adatot k?z?lték, kivéve, ha ez lehetetlennek bizonyul, vagy aránytalanul nagy er?feszítést igényel. Az érintettet kérésére az adatkezel? tájékoztatja e címzettekr?l.

E szabályok a Rendelet 19. cikke alatt találhatók.

 

9. Az adathordozhatósághoz való jog

9.1. A Rendeletben írt feltételekkel az érintett jogosult arra, hogy a rá vonatkozó, általa egy adatkezel? rendelkezésére bocsátott személyes adatokat tagolt, széles k?rben használt, géppel olvasható formátumban megkapja, továbbá jogosult arra, hogy ezeket az adatokat egy másik adatkezel?nek továbbítsa anélkül, hogy ezt akadályozná az az adatkezel?, amelynek a személyes adatokat a rendelkezésére bocsátotta, ha

 • a) az adatkezelés hozzájáruláson, vagy szerz?désen alapul; és
 • b) az adatkezelés automatizált módon t?rténik.

 

9.2. Az érintett kérheti a személyes adatok adatkezel?k k?z?tti k?zvetlen továbbítását is.

?

9.3. Az adathordozhatósághoz való jog gyakorlása nem sértheti a Rendelet? 17. cikkét (A t?rléshez való jog (?az elfeledtetéshez való jog”). Az adtahordozhatósághoz való jog nem alkalmazandó abban az esetben, ha az adatkezelés k?zérdek? vagy az adatkezel?re ruházott k?zhatalmi jogosítványai gyakorlásának keretében végzett feladat végrehajtásához szükséges. E jog nem érintheti hátrányosan mások jogait és szabadságait.

A részletes szabályokat a Rendelet 20. cikke tartalmazza.

 

10. A tiltakozáshoz való jog

 

?10.1.?Az érintett jogosult arra, hogy a saját helyzetével kapcsolatos okokból bármikor tiltakozzon személyes adatainak k?zérdeken, k?zfeladat végrehajtásán? (6. cikk (1) e)) , vagy jogos érdeken (6. cikk f))? alapuló kezelése ellen, ideértve az említett rendelkezéseken alapuló profilalkotást is. Ebben az esetben az adatkezel? a személyes adatokat nem kezelheti tovább, kivéve, ha az adatkezel? bizonyítja, hogy az adatkezelést olyan kényszerít? erej? jogos okok indokolják, amelyek els?bbséget élveznek az érintett érdekeivel, jogaival és szabadságaival szemben, vagy amelyek jogi igények el?terjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez kapcsolódnak.

10.2. Ha a személyes adatok kezelése k?zvetlen üzletszerzés érdekében t?rténik, az érintett jogosult arra, hogy bármikor tiltakozzon a rá vonatkozó személyes adatok e célból t?rtén? kezelése ellen, ideértve a profilalkotást is, amennyiben az a k?zvetlen üzletszerzéshez kapcsolódik. ?Ha az érintett tiltakozik a személyes adatok k?zvetlen üzletszerzés érdekében t?rtén? kezelése ellen, akkor a személyes adatok a továbbiakban e célból nem kezelhet?k.

10.3. Ezen? jogokra legkés?bb az érintettel való els? kapcsolatfelvétel során kifejezetten fel kell hívni annak figyelmét, és az erre vonatkozó tájékoztatást egyértelm?en és minden más információtól elkül?nítve kell megjeleníteni.

10.4. Az érintett a tiltakozáshoz való jogot m?szaki el?írásokon alapuló automatizált eszk?z?kkel is gyakorolhatja.

10.5. Ha a személyes adatok kezelésére tudományos és t?rténelmi kutatási célból vagy statisztikai célból kerül sor, az érintett jogosult arra, hogy a saját helyzetével kapcsolatos okokból tiltakozhasson a rá vonatkozó személyes adatok kezelése ellen, kivéve, ha az adatkezelésre k?zérdek? okból végzett feladat végrehajtása érdekében van szükség.

A vonatkozó szabályokat a Rendelet? cikke tartalmazza.

 

11. Automatizált d?ntéshozatal egyedi ügyekben, beleértve a profilalkotást

 

11.1. Az érintett jogosult arra, hogy ne terjedjen ki rá az olyan, kizárólag automatizált adatkezelésen – ideértve a profilalkotást is – alapuló d?ntés hatálya, amely rá nézve joghatással járna vagy ?t hasonlóképpen jelent?s mértékben érintené.

 

11.2. Ez a jogosultság nem alkalmazandó abban az esetben, ha a d?ntés:

 • a) az érintett és az adatkezel? k?z?tti szerz?dés megk?tése vagy teljesítése érdekében szükséges;
 • b) meghozatalát az adatkezel?re alkalmazandó olyan uniós vagy tagállami jog teszi lehet?vé, amely az érintett jogainak és szabadságainak, valamint jogos érdekeinek védelmét szolgáló megfelel? intézkedéseket is megállapít; vagy
 • c) az érintett kifejezett hozzájárulásán alapul.

 

11.3. Az el?bbi? a) és c) pontjában említett esetekben az adatkezel? k?teles megfelel? intézkedéseket tenni az érintett jogainak, szabadságainak és jogos érdekeinek védelme érdekében, ideértve az érintettnek legalább azt a jogát, hogy az adatkezel? részér?l emberi beavatkozást kérjen, álláspontját kifejezze, és a d?ntéssel szemben kifogást nyújtson be.

A további szabályokat a Rendelet 22. cikke tartalmazza.

 

12. Korlátozások

 

Az adatkezel?re vagy adatfeldolgozóra alkalmazandó uniós vagy tagállami jog jogalkotási intézkedésekkel korlátozhatja jogok és k?telezettségek (Rendelet 12-22. cikk, 34. cikk, 5. cikk)? hatályát? ha a korlátozás tiszteletben tartja az alapvet? jogok és szabadságok lényeges tartalmát.

E korlátozás feltételeit a Rendelet 23. cikke tartalmazza.

?

13. Az érintett tájékoztatása az adatvédelmi incidensr?l

 

13.1. Ha az adatvédelmi incidens valószín?síthet?en magas kockázattal jár a természetes személyek jogaira és szabadságaira nézve, az adatkezel?nek indokolatlan késedelem nélkül tájékoztatnia kell az érintettet az adatvédelmi incidensr?l. E tájékoztatásban világosan és k?zérthet?en ismertetni kell az adatvédelmi incidens jellegét, és k?z?lni kell legalább a k?vetkez?ket:

 • a) az adatvédelmi tisztvisel? vagy a további tájékoztatást nyújtó egyéb kapcsolattartó nevét és elérhet?ségeit;
 • c) ismertetni kell az adatvédelmi incidensb?l ered?, valószín?síthet? k?vetkezményeket;
 • d) ismertetni kell az adatkezel? által az adatvédelmi incidens orvoslására tett vagy tervezett intézkedéseket, beleértve adott esetben az adatvédelmi incidensb?l ered? esetleges hátrányos k?vetkezmények enyhítését célzó intézkedéseket.

 

13.2. Az érintettet nem kell az tájékoztatni, ha a k?vetkez? feltételek bármelyike teljesül:

 • a) az adatkezel? megfelel? technikai és szervezési védelmi intézkedéseket hajtott végre, és ezeket az intézkedéseket az adatvédelmi incidens által érintett adatok tekintetében alkalmazták, kül?n?sen azokat az intézkedéseket – mint például a titkosítás alkalmazása –, amelyek a személyes adatokhoz való hozzáférésre fel nem jogosított személyek számára értelmezhetetlenné teszik az adatokat;
 • b) az adatkezel? az adatvédelmi incidenst k?vet?en olyan további intézkedéseket tett, amelyek biztosítják, hogy az érintett jogaira és szabadságaira jelentett, magas kockázat a továbbiakban valószín?síthet?en nem valósul meg;
 • c) a tájékoztatás aránytalan er?feszítést tenne szükségessé. Ilyen esetekben az érintetteket nyilvánosan k?zzétett információk útján kell tájékoztatni, vagy olyan hasonló intézkedést kell hozni, amely biztosítja az érintettek hasonlóan hatékony tájékoztatását.

A további szabályokat a Rendelet?? 34. cikke tartalmazza.

?

14. A felügyeleti hatóságnál t?rtén? panasztételhez való jog (hatósági jogorvoslathoz való jog)

 

Az érintett jogosult arra, hogy panaszt tegyen egy felügyeleti hatóságnál – kül?n?sen a szokásos tartózkodási helye, a munkahelye vagy a feltételezett jogsértés helye szerinti tagállamban –, ha az érintett megítélése szerint a rá vonatkozó személyes adatok kezelése megsérti a Rendeletet. ?Az a felügyeleti hatóság, amelyhez a panaszt benyújtották, k?teles tájékoztatni az ügyfelet a panasszal kapcsolatos eljárási fejleményekr?l és annak eredményér?l, ideértve azt is, hogy a az ügyfél jogosult bírósági jogorvoslattal élni.

E szabályokat a Rendelet 77. cikke tartalmazza.

?

15. A felügyeleti hatósággal szembeni hatékony bírósági jogorvoslathoz való jog

 

?15.1. Az egyéb k?zigazgatási vagy nem bírósági útra tartozó jogorvoslatok sérelme nélkül, minden természetes és jogi személy jogosult a hatékony bírósági jogorvoslatra a felügyeleti hatóság rá vonatkozó, jogilag k?telez? erej? d?ntésével szemben.

 

15.2. Az egyéb k?zigazgatási vagy nem bírósági útra tartozó jogorvoslatok sérelme nélkül, minden érintett jogosult a hatékony bírósági jogorvoslatra, ha az illetékes felügyeleti hatóság nem foglalkozik a panasszal, vagy három hónapon belül nem tájékoztatja az érintettet a benyújtott panasszal kapcsolatos eljárási fejleményekr?l vagy annak eredményér?l.

 

15.3. A felügyeleti hatósággal szembeni eljárást a felügyeleti hatóság székhelye szerinti tagállam bírósága el?tt kell megindítani.

 

15.4. Ha a felügyeleti hatóság olyan d?ntése ellen indítanak eljárást, amellyel kapcsolatban az egységességi mechanizmus keretében a Testület el?z?leg véleményt bocsátott ki vagy d?ntést hozott, a felügyeleti hatóság k?teles ezt a véleményt vagy d?ntést a bíróságnak megküldeni.

?E szabályokat a Rendelet 78. cikke tartalmazza.

?

16. Az adatkezel?vel vagy az adatfeldolgozóval szembeni hatékony bírósági jogorvoslathoz való jog

 

16.1. A rendelkezésre álló k?zigazgatási vagy nem bírósági útra tartozó jogorvoslatok – k?ztük a felügyeleti hatóságnál t?rtén? panasztételhez való jog – sérelme nélkül, minden érintett hatékony bírósági jogorvoslatra jogosult, ha megítélése szerint a személyes adatainak e rendeletnek nem megfelel? kezelése k?vetkeztében megsértették az e rendelet szerinti jogait.

?

16.2. Az adatkezel?vel vagy az adatfeldolgozóval szembeni eljárást az adatkezel? vagy az adatfeldolgozó tevékenységi helye szerinti tagállam bírósága el?tt kell megindítani. Az ilyen eljárás megindítható az érintett szokásos tartózkodási helye szerinti tagállam bírósága el?tt is, kivéve, ha az adatkezel? vagy az adatfeldolgozó valamely tagállamnak a k?zhatalmi jogk?rében eljáró k?zhatalmi szerve.

E szabályokat a Rendelet 79. cikke tartalmazza.

 

 

Kelt, Budapest , 2018. május 25.

Weboptim Rendszerház Kft.

?

 


?
Referenciák
Kérjen
árajánlatot!
草蜢官网-草蜢官社区